ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                     VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea deplasării şi a cheltuielilor  aferente deplasării  grupului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei, pentru a participa la Festivalul Mondial de Folclor “Castello di Gorizia din Italia”

                                                           

 

   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in       sedinta  ordinara  din  data de  29 iulie    2015

 

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.17734/21.07.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.17.733/21.07.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 2 lit.(a) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 3000 de lei, în vederea deplasarii  a grupului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei, pentru a participa la Festivalul Mondial de Folclor “Castello di Gorizia din Italia”

        Art.2  Sumele alocate conform art.1 vor fidecontate pe baza de documente justificative.

        Art. 3 Primarul, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

                       Pt. Secretarul municipiului

    Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

29.07.2015

Nr.130