ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                     VATRA DORNEI

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanţării  Festivalului Naţional al Sporturilor  Extreme „Dorna X-TREM 2015”

   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in       sedinta  ordinara  din  data de  29 iulie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.17.737/21.07.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.17.17.736/21.07.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1  Se aprobă finanţarea Festivalului Sporturilor Extreme, „Dorna X-TREM 2015” care se va desfăşura în perioada 31 iulie-1 august, la Vatra Dornei cu suma de 7500 lei.

          Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Serviciul de Promovare a Turismului şi Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

             Pt. Secretarul municipiului

    Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

29.07.2015

Nr.131