ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                     VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii fara licitatie publica a suprafetei de 1054 mp teren situat in Str.Republicii nr.5B, reprezentand calea de acces la Hotelul Intus, cu respectarea dreptului de preemtiune catre  SC INTUS SRL, proprietara constructiei si a terenului aferent acesteia

 

   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  29 iulie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr.18.352/28.07.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.18.351/28.07.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 1054 mp teren situat în Str.Republicii nr.5B,  identic cu  nr. Cadastral 35447 din CF 35447 – in suprafata de 1022 mp reprezentand accesul la Hotelul Intus, suprafata de 17 mp- reprezentand trotuar,  identic cu nr.cadastral 35352 din CF 35352 si suprafata de 15 mp-reprezentand trotuar  identic cu nr.cadastral 35359 din CF 35359,  , cu respectarea dreptului de preemtiune catre  SC INTUS SRL , proprietara  constructiei si a terenului aferent acesteia.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 45 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei  cu achitarea  integrala la momentul incheierii contractului de vanzare.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

                       Pt. Secretarul municipiului

    Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

29.07.2015

Nr.133