ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                     VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitarea strazilor:Malinilor, Libertatii, Florilor, Lumea Noua in Municipiul Vatra Dornei”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  29 iulie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.18.355/28.07.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.18.354/28.07.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d” şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 – republicată, a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea strazilor:Malinilor, Libertatii, Florilor, Lumea Noua in Municipiul Vatra Dornei”” , conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art.2 Primarul municipiului, prin  Serviciul de urbanism si Directia buget contabilitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

                       Pt. Secretarul municipiului

    Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.07.2015

Nr.134