ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea sumei necesare plăţii taxei de timbrare în dosarul nr.23/2015   înregistrat pe rolul  Curţii de  Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

Întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 05 august 2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 18924 din 31.07.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 18783 din 31.07.2015 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.4, lit.i, art.30, alin.1 şi 2 din Legea nr.355/2007- Legea camerelor de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu  regulamentul de procedură arbitrară  şi cu prevederile art. 596, 597 - Noul Cod de procedură civilă.

          În temeiul art.36,  alin.(4) lit.a şi art. 45  şi art.49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 56.307,71 lei - taxă de timbrare în dosarul nr.23/2015- Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Art.2. Suma va fi suportată de la  bugetul local  din cadrul capitolului bugetar 51.02.03.01 „autorităţi executive” articol bugetar 20.01.30 – „alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”.

          Art.3. Primarul municipiului Vatra Dornei, prin Direcţia economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                ROMANICĂ TIREL  

                 

                                                                                                       

                                                                                      Contrasemnează,

                                                                         Secretarul municipiului

                                                                               Luminosu Luminţa

  Vatra Dornei

05.08.2015

     Nr.135