ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

 

                         Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

                  Întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 05 august 2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 18621 din 31.07.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr. 18620 din 31.07.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;      

În conformitate cu prevederile art.1. art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2, art.20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2, din Legea nr.283/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, conform influenţelor prevăzute în anexa nr. 1  şi anexa nr.2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                ROMANICĂ TIREL  

                 

                                                                                                       

                                                                                      Contrasemnează,

                                                                         Secretarul municipiului

                                                                               Luminosu Luminţa

  Vatra Dornei 

05.08.2015

     Nr.136