ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de ocupare  a funcţiilor publice, pe anul 2015,  pentru  aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  27 august    2015

                 

Având în vedere: - expunerea de motive nr.20390 din 19.08.2015 prezentată de primarul municipiului;

- avizul  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 35802/2015;

- raportul compartimentului de specialitate nr.20.380 din 19.08.2015;

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

În temeiul prevederilor: -art.23 alin.1, lit.a – g din Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- cap.III – Ealboarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din administraţia publică locală din Ordinul nr. 7660/2006 – privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

- art.6 lit.a, art.7 şi art.17, alin1 din Hotărârea nr.611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată.

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit.a  şi alin. (3) lit.b, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:        

Art. 1  Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2015, pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1, care face  parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2  Primarul municipiului, prin Serviciul Resurse Umane – Salarizare, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

                       Pt. Secretarul municipiului

    Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

27.08.2015

Nr.138