ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

  HOTĂRĀRE

privind aprobarea  regulamentului  privind eliberarea  autorizaţiiilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale īn municipiul vatra dornei si a orarelor de functionare

 

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 ianuarie   2015

 

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Īn baza prevederilor :

- art. 6 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin Legea nr. 650/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărārii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OG nr. 99/2000;

- Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei īmpotriva unor activităţii comerciale ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 modificată şi completată privind regimul juridic al contravenţiilor,

- art.268 din Legea nr. 571/2003 modificată şi completată, privind codul fiscal;

            Īn temeiul art. 36, alin. (2) lit. b) şi d), alin.(6), litera a) pct.7 şi  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E :

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale īn Municipiul Vatra Dornei si a orarelor de functionare, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2 Primarul municipiului,  prin Compartimentul autorizatii, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                    Contrasemneaza,

                                 Pt. Secretarul municipiului

                      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

28.01.2015

Nr.14