ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2015

  

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  27 august    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 20329 din 19.08.2015  prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr.20382 din 19.08.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile:   - art.1 si art.11 alin.1 din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

 - art.2 alin.2, anexa 2 din   HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze pilot, precum şi a listei unităţilor sanitare cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti;Adresa nr.19626  din 11.08.2015 a Spitalului Municipal Vatra Dornei;

      În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit.(a) si  lit.d pct. (6) lit. “a” , pct.3 precum şi art.45 alin.1,  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:       

           Art. 1 Se aprobă statul de funcţii a Spitalului Municipal Vatra Dornei, conform  anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. 2 Se aprobă Organigrama  Spitalului Municipal Vatra Dornei, conform  anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art. 3 Se revocă  HCL nr.18/2015 şi HCL nr.43/2015 , prin care a fost modificată şi completată.

            Art. 4 Primarul municipiului, prin Spitalul municipal Vatra Dornei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

                       Pt. Secretarul municipiului

    Luminita Luminosu

Vatra Dornei

27.08.2015

Nr.140