ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al  municipiului Vatra Dornei

  

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  27 august    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 20330 din 19.08.2015  prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr.20383 din 19.08.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile:   - art.II din Hotărârea nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice  pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor , municipiilor şi judeţelor.

            - art.36, alin.1, alin2, lit.c, alin.9 din Legea nr.215 – a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare.

            - art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea  publică  şi regimul juridic al acesteia.

      În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.1 precum şi  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:       

           Art. 1 Se stabileşte comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Vatra Dornei, în următoarea componenţă:

  Preşedinte: Boncheş Ilie –Primarul municipiului Vatra Dornei 

  Membrii: Luminosu Luminiţa – Secretar UAT, secretarul comisiei

                    Pintescu Maria – Director economic, direcţia economică

                    Agapi Eugenia – Consilier urbanism, Serviciul urbanism

                    Coman Cătălin – Consilier cadastru, serviciul cadastru

           Art. 2 Pentru îndeplinirea atribuţiilor, comisia specială va fi sprijinită de specialişti din aparatul de specialitate  al Primarului municipiului Vatra Dornei, care vor fi numiţi prin dispoziţie.

             Art. 3 După întocmirea inventarului acesta va fi supus aprobării Consiliului Local al Vatra Dornei  şi va fi înaintat Consiliului Judeţean Suceava în vederea atestării acestuia prin hotărâre de guvern.

            Art. 4 Primarul municipiului şi comisia numită va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

                     Contrasemneaza,

                       Pt. Secretarul municipiului

     Luminita Luminosu

Vatra Dornei

27.08.2015

Nr.141