ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei contractului nr. 21.050 din 30.09.2010 de delegare a gesitunii prin încredinţare directă  a serviciului de salubrizare şi ecologizare   în municipiul Vatra Dornei, către SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  27 august    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 20.331 din 19.08.2015  prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr.20384 din 19.08.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile:   - art.32 alin. 3 şi alin.4  din Legea nr.51/2006  a serviciilor comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.

            - art. 14, alin.2 din Legea nr. 101/2006 a Serviciului de salubrizarea a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

            - art.39 alin.4, art.36, alin.2, lit.d şi alin6, lit.a, pct.14 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.2 lit.e  şi   art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:       

           Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei contractului nr.21050 din 30.09.2010 de delegare a gestiunii prin încredinţare directă a serviciului de salubrizare şi ecologizare  în municipiul Vatra Dornei, încheiat de UAT Vatra Dornei cu SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL de la data de 01.10.2015 şi până la data de 30.09.2025.

           Art. 2 Se împuterniceşte domnul Primar al municipiului Vatra Dornei să semneze actul adiţional de prelungire a contractului  nr. 21.050 din 30.09.2010.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin compartimentul juridic, Direcţia economică şi SCECOLOGICA VATRA DORNEI SRL  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

     Luminita Luminosu

Vatra Dornei

27.08.2015

Nr.142