ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  27 august    2015

                 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.20332 din 19.08.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr. 20385 din 19.08.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;       

În conformitate cu prevederile art.1. art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2, art.20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2, din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:        

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, aprobat prin HCL nr.22/04.02.2015, rectificat prin HCL nr.73/28.04.2015, HCL nr.95/21.05.2015, HCL nr.115/08.07.2015, HCL nr.136/05.08.2015 şi HCL nr.137/14.08.2015  conform influenţelor prevăzute în anexa nr. 1  şi anexa nr.2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Se aprobă programul anual de investiţii pe anul 2015, conform anexei nr.3,

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3  Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

                       Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

27.08.2015

Nr.143