ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului cu număr cadastral  36201-C1 din CF 36201, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  27 august    2015

                 

Având în vedere expunerea de motive nr.20333 din 19.08.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr.20386 din 19.08.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În baza prevederilor art.24 din Legea nr.7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin.2, art 880 şi art.888din Codul Civil.

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” coroborat cu alin.5 lit „c”, ale art.45 alin. 3, coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:      

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 36201-C1 din CF 36201, situat în str. Unirii, nr.67A, sc. A, judeţul Suceava, astfel:

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U1, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, parter, ap.1, având suprafaţa utilă de 56,92  mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

-  imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U2, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, parter, ap.2, având suprafaţa utilă de 51,42 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U3, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, parter, ap.3, având suprafaţa utilă de 39,92 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

-  imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U4, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, parter, ap.4, având suprafaţa utilă de 54,32 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U5, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.1, ap.5, având suprafaţa utilă de 56,92 mp  va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U6, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.1, ap.6, având suprafaţa utilă de 51,42  mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U7, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.1, ap.7, având suprafaţa utilă de 54,27 mp  va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U8, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.1, ap.8,  având suprafaţa utilă de 54,32 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U9, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.2, ap.9, având suprafaţa utilă de 56,92 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U9, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.2, ap.9, având suprafaţa utilă de 56,92 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U10, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.2, ap.10, având suprafaţa utilă de 51,42 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U11, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.2, ap.11, având suprafaţa utilă de 54,27 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U12, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.2, ap.12, , având suprafaţa utilă de 54,32 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U13, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.3, ap.13, având suprafaţa utilă de 56,92  mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U14, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.3, ap.14, având suprafaţa utilă de 51,42 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U15, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.3, ap.15, având suprafaţa utilă de 54,27 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U16, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.3, ap.16, având suprafaţa utilă de 54,32  mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U17, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.4, ap.17 având suprafaţa utilă de 56,92 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U18, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.4, ap.18, având suprafaţa utilă de 51,42 mp  va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U19, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.4, ap.19, având suprafaţa utilă de 54,27 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

- imobilul cu nr. cadastral 36201-C1-U20, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A, et.4, ap.20, având suprafaţa utilă de 54,32 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, domeniul privat.

Art.2. Se însuşeşte documentaţia tehnică  pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Vatra Dornei, str. Unirii, nr.67A, sc.A, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează domnul Primar al municipiului Vatra Dornei să semneze actul de dezlipire.

Art.4. Se dispune O. C. P. I Suceava înscrierea în evidenţele de carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

Art.5. Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

                   Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.08.2015

Nr.144