ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

                          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                              intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  27 august    2015

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 20335 din 19.08.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr. 20388 din 19.08.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        În conformitate  cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizată;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare –Republicată şi actualizată ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1. Se aprobă şi se însuşeşte inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.

      Art.2 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

             Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

27.08.2015

Nr.147