ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea creşterii salariale cu 12% pentru salariaţii aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vatra Dornei şi ai Aparatului de lucru al Consiliului Local

 

                          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                              intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  27 august    2015

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 20336 din 19.08.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr. 20389 din 19.08.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        În conformitate  cu prevederile  art. 1 alin 5 indice 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2015.

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin.3 lit. „b”, art. 45 alin. (3), art.115 alin.(1) lit. b,  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare –Republicată şi actualizată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă acordarea unei creşterii salariale de 12%  pentru salariaţii Primăriei municipiului Vatra Dornei şi ai Aparatului de lucru al Consiliului Local, începând cu data de 01 septembrie 2015 .

            Art.2  Fac excepţie   de la prevederile art.1 – asistenţii personali, beneficiari ai Legii nr.488/2006.

          Art.3 Primarul municipiului,  prin Direcţia economică şi Compartimentul resurse umane  va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

             Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

27.08.2015

Nr.148