ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de dezlipirea a imobilului cu număr cadastral 30191, situat în str. 22 Decembrie, nr.7A

 

                          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                              intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  27 august    2015

                 

Având în vedere expunerea de motive nr. 20456 din 19.08.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr.20453 din 19.08.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

În conformitate cu prevederile art.24 din legea nr.7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi publicităţii imobiliare şi ale ale art.879 alim.2, art. 880 şi art.888 din Codul Civil;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” coroborat cu alin.5 lit „c”, ale art.45 alin. 3, coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:      

Art. 1.  Se aprobă dezlipirea imobilului, cu număr cadastral 30191, situat în municipiul Vatra Dornei, str. 22 Decembrie, nr.7A, jud. Suceava,  va fi dezmembrat în imobilele:

-36383 - situat în municipiul Vatra Dornei, str. 22 Decembrie, nr.7A, jud. Suceava, având suprafaţa de 377 mp.

-36384 - situat în municipiul Vatra Dornei, str. 22 Decembrie, nr.7A, jud. Suceava, având suprafaţa de 130 mp.

Art.2. Se însuşeşte documentaţia tehnică pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Vatra Dornei, str. 22 Decembrie, nr.7A, conform documentaţiei cadastrale anexate.

Art.3. Se mandatează domnul Primar al municipiului Vatra Dornei să semneze actul de dezlipire.

Art.4. Se dispune O. C. P. I Suceava înscrierea în evidenţele de carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

Art.5. Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

             Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

Vatra Dornei

27.08.2015

Nr.149