ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  infiintarea serviciului voluntar pentru situaţii de  urgenţă

 

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 ianuarie   2015

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

-        Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificările şi completările  prin Legea nr.363/2002 cu modificările ulterioare aduse de Ordonanţa nr. 25/2004;

-                 Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată în 2008;

-                 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

În temeiul art.36 alin.(6) lit.a, pct.8  şi art.45 alin.(1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, adoptă următoarea:

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1Se aproba infiintarea Serviciului voluntar pentru situaţii de  urgenţă de categoria I a Municipiului Vatra Dornei.

Art.2 Se aproba Organigrama si statul de functii  al Serviciului voluntar pentru situaţii de  urgenţă de categoria I a Municipiului Vatra Dornei, conform anexelor nr.1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.3 Se aprobă “Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului voluntar  pentru situaţii de urgenţă“, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

Art.4 Se desemneaza domnul Vatavu Dorin  in functia de Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Vatra Dornei.

Art.5 Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                    Contrasemneaza,

                                 Pt. Secretarul municipiului

                      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

28.01.2015

Nr.15

 

 

Text Box: ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI
Anexa nr. 3

la HCL nr.     din        2015

 

 

 

Text Box: APROBAT
CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI VATRA DORNEI
Hotărârea nr..............din.............2015
Președinte de ședință,

 

 

Text Box: AVIZAT
INSPECTORATUL PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ
AL JUDEȚULUI SUCEAVA
Inspector șef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT

 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A

 

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU

SITUAŢII DE URGENŢĂ AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

                CAPITOLUL 1

  Dispoziţii generale

 

Apărarea împotriva incendiilor, a fenomenelor naturale distructive, apărarea vieţii  oamenilor şi bunurilor materiale, constituie o problemă de interes public la care trebuie să participe, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice locale, persoanele publice juridice sau fizice care desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este o structură profesională (alta decât Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă), încadrată cu personal civil, care are atribuţii privind apărarea vieţii, avutului public ori privat, împotriva situaţiilor de urgenţă, în sectoare de competenţă (stabilite cu acordul  Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă).

 

Clasificarea localităţii în funcţie de

tipurile de risc identificate

(HGR nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice);

1. Din punct de vedere al expunerii la riscul de cutremur:

    - unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă seismică de intensitate mai mică de VI pe scara MSK.  

 2. Din punct de vedere al expunerii la riscul de alunecări/prăbuşiri de teren:

    - unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă cu potenţial mediu de producere a alunecărilor de teren.  

 3. Din punct de vedere al expunerii la riscul de inundaţii:

    - unitate administrativ-teritorială ce poate fi afectată de inundaţii datorate revărsărilor râurilor Bistrița și Dorna precum și a scurgerilor pe afluienți și torenţi, cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată în ultimii 100 de ani este mai mare de 70l/mp.

 4. Din punct de vedere al expunerii la riscul de secetă:

    - unitate administrativ-teritorială situată în  zone cu risc redus faţă de fenomenul de secetă.  

 5. Din punct de vedere al expunerii la riscul de avalanşe:

    - unitate administrativ-teritorială dispusă în zona de munte fără pericol de avalanse.  

 6. Din punct de vedere al expunerii la riscul de incendii de pădure:

    - unitate administrativ-teritorială situată în zona de risc de influenţă a incendiilor de pădure.   

7. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident chimic:

    - unitate administrativ-teritorială situată în exteriorul zonelor de planificare la urgenţă chimică.  

 8. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident nuclear:

    - unitate administrativ-teritorială situată în exteriorul zonelor de planificare la urgenţă nucleară.  

 9. Din punct de vedere al riscului la incendii în masă:

    - unitate administrativ-teritorială situată în zona de influenţă a incendiilor în masă.   

10. Din punct de vedere al riscului la accidente grave pe căi de transport:

    - unitate administrativ-teritorială cu trafic ridicat ce poate genera mai multe tipuri de accidente și blocaje de trafic auto sau feroviar.

   

 

11. Din punct de vedere al riscului de eşec al utilităţilor publice:

    - unitate administrativ-teritorială, dependentă de 4 sisteme centralizate de utilităţi publice (energie electrică, alimentare cu apă, sistem de canalizare,  energie termică).   

12. Din punct de vedere al expunerii la riscul epidemiologic:

    - unitate administrativ-teritorială cu risc mediu.  

13. Din punct de vedere al expunerii la riscul epizootic:

    - unitate administrativ-teritorială cu risc mediu.

     Date de interes general          

Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice şi organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate potrivit legii, în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul  şi combaterea riscurilor de incendii, informarea cetăţenilor asupra acestora, precum şi intervenţie operativă pentru salvarea şi acordarea ajutorului pentru persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora.

Situaţia de pericol existentă din momentul observării, semnalizării sau anunţării unei situaţii de urgenţă până la terminarea operaţiunilor de intervenţie, constituie o urgenţă publică.

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă face parte din structura organizatorică a Consiliului Local.

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, colaborează cu alte servicii, cu autorităţile administraţiei publice, cu alte instituţii şi organisme care au atribuţii privind apărarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea sinistrelor, apărarea vieţii şi integrităţii fizice a persoanelor, a avutului public şi privat, precum şi de protecţie a mediului.

 

Termeni:

                a) sector de competenţă - unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază serviciul voluntar îşi îndeplineşte atribuţiile legale;

                b) grupă de intervenţie - structură încadrată cu personal voluntar şi angajat care deserveşte o autospecială de intervenţie;

                c) echipă specializată - structură de intervenţie care are în compunere minimum 3 persoane, specializată în anumite tipuri de intervenţii;

                d) timp mediu de alertare - intervalul mediu cuprins între momentul alarmării în caz de situaţie de urgenţă şi cel al constituirii formaţiei de deplasare în vederea intervenţiei;

                e) timp de răspuns - intervalul cuprins între momentul alertării forţelor destinate intervenţiei şi intrarea acestora în acţiune;

                f) capacitate de răspuns - potenţialul forţelor destinate intervenţiei de a rezolva o situaţie de urgenţă.

Prezentarea activităţii serviciului voluntar în funcţie de tipurile de risc gestionate

 

       Serviciul voluntar îşi îndeplineşte atribuţiile, în condiţiile legii, într-un sector de competenţă stabilit cu acordul inspectoratului pentru situaţii de urgență judeţean.

       Până la asigurarea dotării la nivelul reglementarilor în vigoare, consiliul local încheie, în mod obligatoriu contracte sau convenţii de intervenţie cu alte consilii locale sau cu operatori economici care au constituite servicii voluntare/ private dotate cu autospeciale de intervenţie.

       Constituirea, dimensionarea şi dotarea serviciului voluntar se fac pe baza următoarelor criterii:

                a) numărul de gospodării / locuinţe individuale din sectorul de competență;

                b) tipurile de riscuri identificate în profil teritorial;

       Formaţia de intervenţie este o structură specializată, constituită în vederea limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă. Formaţia de intervenţie are în compunere echipe specializate.

       Echipele specializate sunt constituite în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă, pe următoarele domenii principale: 

-          Incendii;

-          înştiinţare - alarmare;

-          cercetare-căutare,

-          deblocare - salvare;

-          sanitar

-          evacuare;

-          transmisiuni;

-          CRBN

-          suport logistic.

 

                Criterii operaţionale

              a) timpul mediu de alertare: 5 - 10 minute, în funcţie de anotimp şi de ora din zi sau din noapte la care s-a produs situaţia de urgenţă;

                b) timpul de răspuns;

                c) raza medie a sectorului de competenţă: 5 - 10 km;

                d) viteza medie de deplasare a autospecialelor de intervenţie: 50 km/h.

 

                Timpul maxim de răspuns:

                a) la operatorii economici, din subordinea  consiliului local, care prezintă risc ridicat - 15 minute;

                b) în cel mai îndepărtat punct al sectorului de competenţă stabilit: 20 de minute;

                c) în celelalte localităţi sau la ceilalţi operatori economici cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de intervenţie: 30 de minute.

 

       Serviciul de urgenţă voluntar solicită în sprijin intervenţia serviciilor de urgenţă private şi a celor voluntare cu care a încheiat contracte /convenţii de intervenţie sau, după caz, a serviciilor de urgenţă profesioniste, ori de câte ori amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea de răspuns a acestuia.

                CAPITOLUL 2   

Organizarea şi atribuţiile serviciului voluntar

   

                Conducerea:

   Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  este condus de un şef, profesionist în domeniu, angajat al primăriei, ce se subordonează Consiliului Local şi nemijlocit primarului;

 

                                Structura organizatorică

                Conform prevederilor art. 3, din Ordinul nr. 718 din 30 iunie 2005, completat cu O.M.A.I. 195/20.04.2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, la nivelul municipiului este necesar constituirea unui

Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de categoria a I-a.

            

     Având în vedere dotarea actuală, în baza prevederilor art.11(1), lit a din Ordinul nr. 718/2005 şi HCL nr. _______ din ______________ 201_ se constituie Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de categoria a I-a (având în formaţia de intervenţie doar echipe specializate, pe tipuri de riscuri).

 

1.        Compartiment pentru prevenire

                Numărul specialiştilor (personalului compartimentului), pentru activitatea de prevenire se stabileşte astfel:

a)       pentru instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliilor locale, un specialist;

b)       în mediul rural, pentru 200 de gospodării cetăţeneşti, un specialist;

c)       în mediul urban, pentru 500 - 1.000 de locuinţe individuale sau gospodării, un specialist.

     La nivelul municipiului Vatra Dornei, având în vedere că numărul de gospodării este de 6552 (conform anuarului statistic din 2005) și că aproximativ 35% sunt dispuse în zone comparabile cu cele din mediul rural, compartimentul de prevenire se compune din 10 specialişti.

 

2.        Formaţia de intervenţie :

 

Echipe specializate :

-          cercetare-căutare,

-          deblocare - salvare;

-          evacuare;

-          suport logistic

     

                Serviciul voluntar se încadrează cu personal angajat şi cu personal voluntar.

      Personalul angajat şi cel voluntar trebuie să corespundă cerinţelor de pregătire fizică şi psihică şi să aibă aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice.

                În serviciul voluntar, funcţia de şef serviciu se încadrează în mod obligatoriu cu personal angajat.

                La încadrare şi anual personalul serviciului voluntar este supus controlului medical, în condiţiile legii.

                Personalul angajat trebuie să aibă calificarea şi atestarea necesare, conform reglementărilor în vigoare.

 

                Relaţiile dintre structurile serviciului voluntar:

 

Ierarhice şi funcţionale:

-          şeful de serviciu se subordonează primarului;

-          la sosirea la locul intervenţiei a personalului din serviciile profesioniste acesta se subordonează conducătorului acţiunii;

-          personalul serviciului se subordonează şefului de serviciu.

 

                Atribuţiile serviciului voluntar:

a)     desfăşoară activităţi de  informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărarea împotriva incendiilor şi prevenire a celorlalte situaţii de urgenţă;

b)     verifică modul de aplicarea a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărarea împotriva incendiilor;

c)     execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii şi a altor situaţii de urgenţă;

d)    acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol, în caz de explozie, inundaţii, alunecări de teren, accidente, precum şi în caz de dezastre;

 

        Atribuţiile compartimentului pentru prevenire:

    Compartimentul pentru prevenire are ca principală atribuţie prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control conform OMAI nr. 160/2007.

 

        Atribuţiile formaţiei de intervenţie:

     Formaţia de intervenţie este o structură specializată, constituită în vederea limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă. Este formată din echipe specializate pe tipuri de riscuri.

 

        Atribuţiile echipelor specializate:

Echipele specializate sunt constituite în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă.

 

Atribuțiile echipei de suport logistic:

Gestionează bunurile materiale și financiare ale SVSU necesare desfășurării activității.

                CAPITOLUL 3 

Atribuţiile personalului din structura serviciului voluntar

 

                Atribuţiile şefului de serviciu:

      Răspunde de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor legale ce-i revin serviciului, de instruirea acestuia şi ridicarea continuă a capacităţii lui de acţiune, de menţinerea unei discipline ferme în rândul serviciului. Prin activitatea desfăşurată el trebuie să contribuie activ la aplicarea în practică a principiului apărării împotriva incendiilor şi a dezastrelor în sectorul de competenţă.

Şefului serviciului i se subordonează întreg personalul serviciului.

·         organizează şi conduce nemijlocit instruirea de specialitate a serviciului întocmind în acest scop programul lunar şi urmăreşte executarea lui întocmai, de către întreg personalul serviciului, execută instruirea metodică a şefilor formaţiilor de intervenţie;

·         organizează activitatea pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă pe care o desfăşoară compartimentul, în care scop:

§  pregăteşte personalul care execută activitatea de prevenire la obiectivele locale şi gospodăriile cetăţeneşti;

§  controlează personal modul de respectare a normelor de p.s.i. şi de dotare şi acţionează pentru înlăturarea operativă a oricăror încălcări;

§  desfăşoară activitate instructiv-educativă în rândul cetăţenilor;

§  participă la realizarea instructajului introductiv general al personalului ce se încadrează în muncă şi sprijină şefii formaţiilor de lucru în instruirea personalului de la locurile de muncă;

§  face propuneri consiliului local cu privire la încadrarea cu personal a serviciului, urmărind respectarea criteriilor prevăzute de lege.

·         organizează intervenţia serviciului - formaţiei de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea efectelor negative ale calamităţilor naturale şi catastrofelor, precum şi salvarea şi acordarea primului ajutor persoanelor, în care scop:

§  întocmeşte, cu sprijinul specialiştilor, documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii S.V.S.U. privind intervenţia formaţiei;

§  pregăteşte personalul formaţiei pentru intervenţie, prin executarea de exerciţii şi aplicaţii pe timp de zi şi de noapte, atât cu forţele şi mijloacele proprii, cât şi cu alte servicii;

§  controlează şi ia măsuri pentru ca toate maşinile, utilajele, accesoriile, echipamentul de protecţie şi instalaţiile de stingere din dotarea serviciului, precum şi instalaţiile de alarmare şi de stingere să fie în permanentă stare de utilizare;

§  organizează alarmarea în caz de incendiu, explozii, a S.V.S.U. vecine, cu care este stabilită cooperarea;

§  conduce serviciul în acţiunile de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea calamităţilor naturale şi catastrofelor;

§  face propuneri privind îmbunătăţirea continuă a încadrării serviciului ;

·        asigură respectarea întocmai a programului zilnic al personalului angajat, înlocuieşte şi actualizează documentele operative ale serviciului, asigură păstrarea şi menţinerea corespunzătoare a bunurilor din înzestrarea acestuia şi a sediului, asigură ordinea şi disciplina, face propuneri de recompensare şi sancţionare a personalului serviciului;

 

Atribuţiile şefului echipei specializate

Şeful de echipă este subordonat şefului S.V.S.U., îndeplineşte sarcinile date de acesta, revenindu-i următoarele atribuţiuni:

a)     conduce echipa şi participă efectiv la acţiunile de înlăturare a urmărilor produse de dezastre;

b)     participă la  salvarea persoanelor şi bunurilor materiale ;

c)     asigură întreţinerea şi stare de funcţionare a materialelor din dotare;

d)    execută nemijlocit instruirea  de specialitate în cadrul programului lunar de pregătire;

e)     organizează echipa de intervenţie pe zone şi tipuri de riscuri astfel încât permanent să poată interveni oportun;

 

    Atribuţiile membrilor echipelor specializate:

a)     se pregătesc pentru participarea la executarea misiunilor cu caracter special, care reclamă eforturi fizice prelungite, folosind în acest scop mijloacele din dotarea serviciului ca: aparate izolante, aparate cu aer comprimat, măşti contra fumului şi gazelor, costume pentru protecţie contra temperaturilor, instalaţii pentru pregătire fizică, corzi şi brâe sau poligoane special amenajate;

b)     execută, la ordinul şefului serviciului (înlocuitorului acestuia), misiuni privind salvarea oamenilor şi stingerea incendiilor în condiţii deosebite de fum intens şi temperaturi ridicate, în locuri greu accesibile, înălţimi, subsoluri, cabluri electrice, dărâmături, etc.

 

    CAPITOLUL 4   

 Coordonarea, controlul şi îndrumarea serviciului voluntar

Asigurarea cunoaşterii şi respectării normelor de P.S.I. la localităţi, depinde în mare măsură de modul cum este îndrumată activitatea S.V.S.U.

De conducerea, controlul şi îndrumarea SV.S.U., răspunde  primarul, care are atribuţii stabilite în acest sens prin Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, şi Legea 481/2004 privind protecția civilă.

De asemeni, cu prilejul controlului tehnic de specialitate la localităţi, executat de inspectorii de la Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului Suceava, se verifică şi activitatea S.V.S.U.

Şeful serviciului conduce, controlează şi îndrumă activitatea, în majoritatea timpului.

 

    CAPITOLUL 5   

Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar

                Pentru asigurarea funcţionării, serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, va avea în administrare:

     utilaje și echipamente de intervenţie necesare îndeplinirii atribuţiilor;

     sediu şi spaţii de adăpostire a tehnicii de intervenţie şi a materialelor din dotare;

     mijloace de anunţare, alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei;

     mijloace şi utilaje pentru executarea prestărilor de servicii;

     săli de pregătire a personalului;

     poligoane de antrenament;

     mijloace şi echipament de protecţie şi de lucru;

     ateliere, magazii şi alte spaţii necesare funcţionării serviciului;

     substanţe şi echipamente de protecţie specifice, care se pun la dispoziţia forţelor de intervenţie chemate în sprijin;

     Întreaga gestiune cu patrimoniul serviciului va fi dată în primire şefului serviciului, pe bază de semnătură. De asemenea, se va întocmi inventarul patrimoniului serviciului care face parte din documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii S.V.S.U., iar la predarea-primirea serviciului, obligatoriu se va verifica şi patrimoniul serviciului.

 

    Criterii privind dotarea serviciilor voluntare:

    Pentru realizarea şi menţinerea unei capacităţi de răspuns optime, dotarea serviciului voluntar trebuie să asigure:

                a) acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punct de vedere preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional;

                b) executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice;

                c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de dificultate ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă maximă a acestora;

                d) crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea şi antrenamentul personalului.

 

    Sediile şi utilităţile necesare serviciilor voluntare, precum şi spaţiile adecvate pentru pregătirea de specialitate a personalului, gararea, adăpostirea şi întreţinerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor sunt puse la dispoziţie de consiliile locale, în condiţiile legii.

    Spaţiile prevăzute se dotează cu telefon şi mijloace de alarmare şi alertare, instalaţii utilitare, mijloace de pregătire, cu materiale de birotică şi de acordare a primului ajutor medical.

    În funcţie de necesităţi, dotarea se completează cu alte categorii de bunuri materiale utile îndeplinirii atribuţiilor serviciului.

 

CRITERII SPECIFICE

care stau la baza dotării cu mijloace tehnice şi materiale a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

 

Nr. crt.

Categoriile de mijloace tehnice

Criteriile specifice

1.

Autospeciale şi utilaje tehnice de  intervenţie           

- natura şi volumul operaţiunilor de    intervenţie                                                              

- caracteristicile și performanțele tehnico-tactice ale autospecialelor și utilajelor

- duratele normale de exploatare a autospecialelor și utilajelor

2.

 Echipament şi mijloace  de protecţie 

- natura și periculozitatea specifică a operaţiunilor de intervenţie

- efectele negative ale agenţilor dinamici, termici, electromagnetici și biologici specifici evenimentelor periculoase potenţiale

- numărul de persoane care participă la operaţiuni

- durata normală de folosinţă a echipamentului      

3.

Aparatura de transmisiuni și informatică

- mărimea și particularităţile sectorului de competență din punct de vedere al comunicaţiilor

- numărul de formaţii, grupe de intervenţie precum și efectivelor acestora

4.

Substanţe necesare intervenţiei

- numărul și caracteristicile tehnice ale autospecialelor

- frecvența și numărul intervenţiilor, precum și consumul estimat de substanţe

5.

Mijloace de transport

- numărul de utilaje ce trebuie tractate

- efectivele și materialele ce trebuie transportate

- normele de alocare la drepturi

- durata normală de exploatare

DOTAREA

Echipelor specializate (NECESAR)

1.       Echipe specializate (minim 3 persoane în echipă)

Nr. crt.

Denumirea materialelor

Dotarea

Pentru incendii

1.               

Motopompă pentru stins incendii - tractabilă

1

2.               

Costum de protecţie

2

3.               

Căşti tip pompier

2

4.               

Brâie

2

5.               

Măşti izolante

2

Pentru inundaţii

6.             

Costum de lucru în apă

3

7.             

Veste de salvare

3

8.             

Cordelină a 50 m

2

9.             

Cizme lungi din cauciuc

5

10.          

Motopompă evacuare apă

2

Pentru deblocare-salvare

11.        

Detector acustic pentru localizarea supravieţuitorilor

1

12.        

Complet de salvare de la înălţime din clădiri

1

13.        

Autoscară (utilaj)

1

14.        

Aparat pentru sudură şi tăiere cu flacără oxiacetilenică

1

15.        

Aparat de respiraţie izolant

1

16.        

Targă  cu scripet pentru coborârea răniţilor de la înălţime

1

17.        

Proiector de iluminat

1

18.        

Ciocan electric (pneumatic) percutant

1

19.        

Polizor unghiular

1

20.        

Pernă pneumatică pentru ridicat

1

21.        

Scară culisabilă din mai mulţi elemenţi

1

22.        

Grup electrogen

1

23.        

Compresor electric (motocompresor)

1

24.        

Foarfec manual pentru tăiat fier

1

25.        

Cordelină de 50 m

2

26.        

Cazma

3

27.        

Târnăcop

3

28.        

Lopată

3

29.        

Rangă cu vârf şi daltă

3

30.        

Tractor cu remorcă

1

31.        

Autoîncărcător frontal cu cupă

1

32.        

Motofierăstrău

1

33.        

Topor

3

Pentru protecţie NBC

34.        

Trusă de steguleţe pentru marcarea terenului contaminat

1

35.        

Mască contra gazelor

3

36.        

Aparat de respiraţie izolant

1

37.        

Complet de protecţie nr. 1

2

38.        

Aparat pentru detectarea substanţelor toxice industriale

1

39.        

Cort de decontaminare personal

1

Căutare , cercetare înştiinţare alarmare

40.        

Radiotelefon  portabil

5

41.        

Sirenă electronică (electrică )

6

Adăpostire , evacuare

42.        

Pături

50

43.        

Paturi pliante

50

44.        

Perne

50

Suport logistic

45.        

Computer

3

46.        

Imprimantă multifuncțională

1

 

                CAPITOLUL 6   

Pregătirea personalului serviciului voluntar

Pregătirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se execută în conformitate cu Planul judeţean de pregătire pentru situaţii de urgenţă. Pe baza Planului judeţean fiecare localitate întocmeşte planul local de pregătire în care este cuprins şi SVSU. Evidenţa  participării la pregătire se ţine de şeful serviciului şi se raportează la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului Suceava.

 

    Personalul serviciilor voluntare se antrenează, după caz:

                a) în poligoanele de antrenament proprii, dotate cu aparate, utilaje, aparatură şi echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă, inclusiv pentru concursurile profesionale;

                b) în poligoanele de antrenament ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţean sau ale serviciilor private, în baza unor protocoale.

                c) Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă participă la concursurile profesionale organizate la nivel local, judeţean, zonal şi după caz, la nivel naţional, fondurile necesare fiind asigurate de către Primărie cu aprobarea Consiliului Local.

 

 

                CAPITOLUL 7

Dispoziţii finale

             Serviciul de urgenţă voluntar solicită în sprijin intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste, ori de câte ori amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea de răspuns a acestuia.

S.V.S.U. colaborează cu alte servicii, chiar din alte ţări, în baza convenţiilor internaţionale la care România este parte, sau a acordurilor bilaterale.

   Echipamentele, substanţele, accesoriile şi celelalte mijloace de apărare împotriva incendiilor, trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice de calitate şi de performanţă, prevăzute de reglementările în vigoare.

   Personalul administraţiei publice locale cu atribuţiuni de îndrumare, control şi constatare a încălcărilor legii în domeniul p.s.i., se atestă de unităţile I.G.S.U.

Prestările lucrărilor de termoprotecţie, ignifugare, verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnice  destinate apărării împotriva incendiilor, se efectuează de către persoanele fizice şi juridice atestate de către I.G.S.U.

             Personalul serviciului este obligat să cunoască prevederile prezentului regulament.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, se aprobă de către consiliul local şi intră în vigoare cu data aprobării şi avizării de către Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

                                                                                        

                                                                                Primar                                                                                  

ILIE BONCHEȘ