ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea actului adiţional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 17/5013/13.04.2010

 

                          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                              intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  27 august    2015

                 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 20455 din 19.08.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr. 20453 din 19.08.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

Având în vedere prevederile:

-art.31 alin.1 al  Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată;

- art.21 alin.1 Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă  şi canalizare, republicată;

           În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.2, lit.a şi d, alin 3, lit.c. şi alin6 lit.a, pct.14, art.45, alin.1 şi 6, art.49  şi  art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare –Republicată şi actualizată ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice  de alimentare cu apă şi de canalizare nr.17/5013/13.04.2010, prin actul adiţional prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

             Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

Vatra Dornei

27.08.2015

Nr.150