ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Timis Sinovia, în vederea efectuarii  unui tratament medical

 

                          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                              intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  27 august    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul nr.17.682/21.07.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. 6 lit. ,,a”, pct. 2,3, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1000 de lei către  Timis Sinovia, în vederea efectuarii unui tratament medical.

Art. 2  Suma alocată va fi suportată  din bugetul local, de la capitolul 8 - Asigurari si Asistenta Sociala –Bunuri si servicii- cod indicator 68.02.15.01-57.02.01.

Art. 3 Cheltuielile  vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Serviciul de asistenţă socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

             Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

Vatra Dornei

27.08.2015

Nr.151