ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor  pentru Evaluarea Calitatii in Educatie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  30 septembrie    2015

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.23.048/17.09.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.23.038/17.09.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 Conform prevederilor art.11 pct.(4) lit.”e” din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

În temeiul prevederilor art.115 alin. 1 lit. ,,b” precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se numesc reprezentantii Consiliului local al municipiului Vatra Dornei in cadrul Comisiilor  pentru Evaluarea Calitatii in Educatie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

a)       Boca Roman -  consilier local, Scoala gimnaziala cu cls I-VIII nr. 1

b)  Popescu Constantin -  consilier local, Scoala gimnaziala  cu cls I-VIII nr. 2

b)       Apetrii Gheorghe - consilier local, Scoala gimnaziala cu cls I-VIII nr. 4

c)       Vasilut Daniela consilier local, Gradinita cu program prelungit “Alba ca Zapada”

d)       Romanica Tirel  -  consilier local, Gradinita cu program normal “Casuta povestilor”

e)       Simireanu-Timinschi Serenela  - consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

f)        Benchea Maxim Sinziana - consilier local, Liceul tehnologic “Vasile Deac”

g)       Simireanu-Timinschi Serenela - consilier local, Clubul Sportiv Scolar V. Dornei

i)  Ungureanu Costel   - consilier local, Clubul Copiilor

Art. 2  Cu data prezentei se abroga HCL nr.161/2014.

Ar.3 Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

                     Contrasemneaza,

                            Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

30.09.2015

Nr.154