ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea

REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

al Cantinei de Ajutor Social Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  30 septembrie    2015

 

             Avānd īn vedere expunerea de motive nr.23.049/17.09.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.23.039/17.09.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Avānd īn vedere prevederile art.14 al Legii nr. 208/1997- privind Cantinele de ajutor social  precum si ale art. 61 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

            Īn baza art. 36, alin. (1), alin. (2) lit d), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Vatra Dornei, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărāre.

            Art. 2  Primarul municipiului  prin Serviciul de Asistenta sociala, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2015

Nr.155