ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  30 septembrie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive  nr.23.051/17.09.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.23.041/17.09.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 2, 16, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1000 lei, ca premii pentru  familiile domiciliate în  municipiul Vatra Dornei care au împlinit 50 ani de căsătorie astfel:Roman Toader si Zamfira si Rasca Dumitru si Stela.

            Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

            Art. 3 Primarul, prin  Compartimentul de stare civilă şi Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

30.09.2015

Nr.156