ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare în vederea deplasării  delegaţiei municipiului Vatra Dornei la Kozieglowy –Polonia 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  30 septembrie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr.23.053/17.09.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.23.043/17.09.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. 6 lit. ,,a”, pct. 4,5, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă deplasarea unei delegaţii a  municipiului Vatra Dornei, de 13 persoane pentru documentare şi  schimb de experienţă, la Kozieglowy –Polonia în perioada 13 octombrie-18 octombrie 2015.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 18.000 lei pentru cheltuieli de deplasare. 

Art. 3 Se desemnează membri ai delegaţiei, următoarele persoane:

            1. Ilie Bonches - primar

            2. Mircea Rusu – Administrator public

            3. Apetrii Gheorghe – Consilier local

            4. Costel Ungureanu – Consilier local

            5. Obreja Mariana – Consilier local

            6. Candrea Dumitru– Consilier local

            7. Pintescu Maria- Director economic

            8. Seserman Cristian- Sef  Serviciu DLMPT

            9. Mezdrea Felicia –Consilier juridic

            10. Moraru Cristina- Psiholog

            11. Bonches Adriana – Profesor limba franceza-germana

            12. Rozalia Drozdek- translator

            13. Boicu Sorin- Sofer

Art.4 Primarul municipiului, prin  Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

Vatra Dornei

30.09.2015

Nr.158