ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 35247 – in suprafata de 500 de mp, situat in Str.Negresti., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  30 septembrie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 23.067/17.09.2015prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.23.066/17.09.2015 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil.
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 35247– in suprafata de 500 de mp, situat in Str.Negresti –f.n., intravilan, jud.Suceava astfel:

-          imobilul cu nr.cadastral 36.511  situat in Str.Negresti, f.n, ,  avand suprafata de 300   mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

-          imobilul cu nr.cadastral 36.512 in Str. Negresti, f.n.,    avand suprafata de 200 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

    Art.2 Se insuseste documentatia tehnica pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str.Negresti, conform anexei la prezenta hotarare.

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art. 5. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

                     Contrasemneaza,

                            Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

Vatra Dornei

30.09.2015

Nr.162