ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind stabilirea cotei parti din chiria ce va fi incasata de catre titularii drepturilor de administrare asupra bunuriIor proprietate publica in cazul inchirierii acestor bunuri

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  30 septembrie    2015

 

Avānd īn vedere expunerea de motive nr. 23.072/17.09.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.23.073/17.09.2015 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          Vazand prevederile art.16, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;

Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a" si art.ll5,alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata precum si  art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

 

HOTARARE:

 

Art.1. - Se aproba ca, in cazul inchirierii de catre titularii dreptului de administrare a unor bunuri proprietate publica ale Municipiului Vatra Dornei, aflate in administrarea acestora, cota parte din chirie, ce va fi incasata de acestia,  sa fie in procent de 50%, restul de 50% va fi virata bugetului local.

Art. 2. Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

30.09.2015

Nr.164