ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  rectificarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2015, aprobat prin HCL nr.45/2015

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

          intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  30 septembrie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.23.075/17.09.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.23.076/17.09.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HCL nr. 10/28.01.2015 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes local şi a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri  publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc cadrul general, principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, precum şi procedura de atribuire a acestor contracte;

             In baza HCL nr.45/2015  privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2015;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.1, 5 si 6 precum  şi art. 45 alin.(1) precum si art.115 alin.1 lit.”b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se aproba  rectificarea programului anual  privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2015, aprobat prin HCL nr.45/2015,  conform anexei la prezenta hotarare.

          Art.2  Primarul, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

                     Contrasemneaza,

                        Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

30.09.2015

Nr.165