ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  solicitarea catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania  pentru avizarea majorarii limitei de viteza la 60km/h  pe portiunea de drum DN 17 intre  Statia Peco Petrom si Pasarela - Str.Argestru

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

          intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  30 septembrie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.23.078/17.09.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.23.079/17.09.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În conformitate cu prevederile art.49 alin.2 din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

             În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.11, 13 precum  şi art. 45 alin.(1) precum si art.115 alin.1 lit.”b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Solicitarea catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania pentru avizarea majorarii limitei de viteza la 60km/h  pe portiunea de drum DN17 intre  Statia Peco Petrom si Pasarela - Str.Argestru.

          Art.2  Primarul, prin Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

30.09.2015

Nr.166