ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   preţului local la energia termică furnizată in sistem centraliat,

de către Primăria  Municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

          intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  30 septembrie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr.23.081/17.09.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.23.082/17.09.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.8 si art.40 din Legea nr.325/2006 privind serviciul public cu alimentare cu energie trmica şi a  Ordinului ANRSC 66 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;

Avand in vedere prevederile art. 7, alin. 2, lit. b si art. 8, alin. 8 din O.U.G. nr.70/31 august 2011, privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece si ale H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/31 august 2011;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a”pct.14, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Preţul local de producere, transport si distributie a energiei termice livrata in sistem centralizat, de catre Primaria  Municipiului Vatra Dornei pentru anul 2015-2016 este cel stabilit prin HCL nr.132/2013.

Art.2 Compensarea procentuala ce se acorda pentru consumatorii vulnerabili prevazuti la art.7 alin.1 din OUG nr.70/2011 de la bugetul local cu titlu de ajutor, conform  art.7 alin.2 lit.b si c in functie de veniturile nete lunare pe membru de familie, pentru perioada noiembrie 2015-martie 2016  este cea stabilita prin  HCL nr.132/2013 modificata prin HCL nr.145/04.09.2014 si HCL nr.78/2015.

            Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

Vatra Dornei

30.09.2015

Nr.167