ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

Privind aprobarea   Regulamentului Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

          intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  30 septembrie    2015

 

Avānd īn vedere expunerea de motive nr.23.085/17.09.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.23.084/17.09.2015 al compartimentului de specialitate, recum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
        Īn conformitate cu prevederile Ordinului nr. 921/2006 al Ministerului Sănătăţii Publice pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
            Īn temeiul art. 36 alin.3 lit. b şi ale 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă Regulamentul Intern al Spitalului Municipal Vatra Dornei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Municipal Vatra Dornei , conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art.3. Managerul Spitalului Municipal Vatra Dornei, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

Vatra Dornei

30.09.2015

Nr.168