ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea unui sprijin d-nei  Morosan Valeria

in vederea editarii unei carti

                                                           

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                      intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 ianuarie   2015

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale, actualizata;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 1,4, 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1500 de lei, în vederea susţinerii financiare a d-nei  Morosan Valeria pentru editarea unei carti.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

          Art. 3 Primarul, prin   Direcţia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                    Contrasemneaza,

                                 Pt. Secretarul municipiului

                      Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.01.2015

Nr.17