ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                     intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  29 octombrie     2015

 

        Avānd īn vedere expunerea de motive nr.27.543/21.10.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr.27.536/21.10.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        Īn conformitate cu prevederile din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Instrucţiunile nr. 2 privind decontarea navetei cadrelor didactice, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

             Īn temeiul art.36, alin. (1), alin. (2) lit. a, şi alin. (6) lit. a, pct.1, şi art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă alocarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare,  prevăzut īn anexa la prezenta hotărāre.

Art.2. Sumele vor fi suportate din bugetul local pe baza de documente justificative.

Art.3.- Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin Direcţia Economică şi ordonatorii de credite bugetare ai instituţiilor de īnvăţămānt, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

                    Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

Vatra Dornei

29.10.2015

Nr.171