ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii cotei de teren  de 9,79% din PT 421/6  din CF 30418, respectiv 29,57   mp teren  aferenta  imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.30-32,  ap.7, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Geocolea Nicoleta

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                     intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  29 octombrie     2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr.27.544/21.10.2015  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.27.537/21.10.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea cotei de teren  de 9,79%  din PT 421/6  din CF 30418, respectiv  suprafata de 29,57 mp teren  aferenta imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.30-32, ap.7, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Geocolea Nicoleta.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea   integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

         Art.2 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

                    Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

Vatra Dornei

29.10.2015

Nr.172