ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2015

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                     intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  29 octombrie     2015

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.27.546/21.10.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.27.539/21.10.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr.5/2013 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal actualizat;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:          

 

        Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 si a bugetului  institutiilor publice  finantate integral sau partial din venituri proprii conform influentei prevazute in anexele nr.1 si 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Se aproba modificarea si completarea Programului anual de investiţii -2015, conform anexei nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PRESEDINTE DE SEDINTA

    POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

                    Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

Vatra Dornei

29.10.2015

Nr.174