ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 HOTĂRÂRE

privind  respingerea vanzarii locuintei situata in Str.Podu Verde nr.1, bl.1, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Danci Alexandra

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                     intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  29 octombrie     2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr.27.547/21.10.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.27.541/21.10.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se respinge vânzarea imobilului situat in Str.Podu Verde, nr.1, Bl.1, ap.1,  identic cu nr.cadastral  3118 din CF 8720 in suprafata de 81,96 mp,compus din 3 camere si dependinte   din CF proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Danci Alexandra.

          Art. 2   Primarul municipiului, prin Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA

    POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

Vatra Dornei

29.10.2015

Nr.175