ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

              privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor

pentru anul 2016

 

                                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                     intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  29 octombrie     2015

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.27.548/21.10.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.27.541/21.10.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Luând în considerare prevederile:

                - art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

              - art. 495 lit. f)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

               În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 

    ART. 1  Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, după cum urmează:

a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale pentru anul 2016, (Anexa nr.1);

b) cota prevazuta la art.457 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa in cazul persoanelor fizice) se stabileste la 0.094%;

c) cota prevazuta la art.458 alin (1) din Legea nr227/2015 privind Codul fiscal(impozit pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor fizice), se stabileste la 0,6%;

d) cota prevazuta la art.458 alin.(3) din Legea  nr.227/2015 privind Codul fiscal(impozit pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol), se stabileste la 0.4%;

e) cota prevazuta la art.458 alin.(4) din Legea  nr.227/2015 privind Codul fiscal( impozit pentru cladirile nerezidentiale la care valoarea cladirii nu rezulta dintr-un raport de evaluare in cazul persoanelor fizice), se stabileste la 2%;

f) cota prevazuta la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ( impozitul/taxa pentru cladirile rezidentiale in cazul persoanelor juridice), se stabileste la 0.2%;

g) cota prevazuta la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ( impozitul/taxa pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor juridice), se stabileste la 1.3%;

h) cota prevazuta la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ( impozitul/taxa pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol), se stabileste 0.4%;

i) cota prevazuta la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal(impozit/taxa pentru cladirile a caror valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta in cazul persoanelor juridice), se stabileste la 7.5%;

j) cota prevazuta la art.474 alin.(3) din Legea nr.227/2015(taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism), se stabileste la  30%

k) cota prevazuta la art.474 alin.(5) din Legea nr.227/2015(taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau o cladire-anexa), se stabileste la  0.5%;

l) cota prevazuta la art.474 alin.(6) din Legea nr.227/2015(taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru alte constructii decat cele mentionate la lit.j), se stabileste la  1%;

m) cota prevazuta la art.474 alin.(8) din Legea nr.227/2015(taxa pentru prelungirea autorizatiei de construire), se stabileste la  30%;

n) cota prevazuta la art.474 alin.(9) din Legea nr.227/2015(taxa pentru eliberarea  autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii), se stabileste la  0.1%;

o) cota prevazuta la art.474 alin.(12) din Legea nr.227/2015(taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii care nu sunt incluse in alta  autorizatie de construire), se stabileste la 3%

p) cota prevazuta la art.474 alin.(13) din Legea nr.227/2015(taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de coturi, casute sau rulote ori campinguri), se stabileste la 2%;

r) cota prevazuta la art.477 alin.(5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclama si publicitate), se stabileste la 3%;

s) cota prevazuta la art.481 alin.(2), lit.a)  din Legea nr.227/2015 (impozitul in cazul unui spectacol de teatru, balet,opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ au orice competitie sportiva interna sau internationala, se stabileste la 2%;

t) cota prevazuta la art.481 alin.(2), lit.b)  din Legea nr.227/2015( impozitul in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit.s), se stabileste la 5%.

Art.2.Bonificatia prevazuta la art.462 alin.(2), art.467 alin.(2), art.472 alin(2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijlocul de transport, de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie inclusiv se stabileste dupa cum urmeaza:

a) in cazul impozitului pe cladiri, la 10%;

b) in cazul impozitului pe teren, la 10%;

c) in cazul impozitului pe mijloace de transport, la 10%.

Art.3. Pentru anul 2016, in cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru cladirile a caror valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, se ajusteaza  prin aplicarea cotei aditionale de 50% in conformitate cu art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, avand in vedere ca prin aplicarea acestei cote aditionale, cota de impozitare pentru anul 2016 va fi de 7.5%, in conditiile in care in anul 2015 cota de impozitare a fost de 10%, respective 30%, pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3ani, respective 5ani anteriori anului de referinta.

Art.4. Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561-Restaurante,563-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932-Alte activitati recreative si distractive potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala- CAEN, datoreaza bugetului local o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, conform anexa nr. 1-cap. IV la prezenta hotarare.

Art.5. Pentru determinarea impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren in cazul persoanelor juridice, pentru anul 2016 se aplica zonarea municipiului Vatra Dornei descrisa in anexa nr.2 la prezenta hotarare.

Art.6. Se stabilesc  taxele speciale pentru serviciile prestate de Serviciul public de evidenta a persoanelor-Stare civila, Serviciul Venituri, Serviciul Urbanism, Serviciul Salvamont, Arhiva, Serviciul salubritate, Directia Economica pentru anul 2016, potrivit anexei nr.1- cap. VII, la prezenta hotarare.

Art.7. Stabilirea nivelului chiriilor, tarifelor si taxelor, altele decat cele prevazute la anexa nr.1, dupa cum urmeaza:

a) chiriile pentru folosirea terenurilor din domeniul public si privat- anexa nr.4 la prezenta hotarare;

b) chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta- anexa nr.5 la prezenta hotarare;

c) tarifele pentru prestari servicii sunt cele prevazute in -anexa nr.6 la prezenta hotarare

Art.8. Regulamentul privind   eliberarea/vizarea anuală a  autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate prevăzută la art. 475 alin. (3) -  alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, activitate desfăşurată  în  raza administrativă a municipiului Vatra Dorneianexa nr. 7 la prezenta hotarare

Art.9. Regulamentul privind instituirea, incasarea taxelor speciale pentru serviciul public de evidenta a persoanelor-stare civila, serviciul venituri, serviciul urbanism, serviciul salvamont-taxa salvamont, arhiva, serviciul salubritate, directia economica si regulamentul pentru promovarea turistica a localitatii privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor stipulate in tabelul din anexa nr, 1, cap. VII   -  anexa nr. 8 la prezenta hotarare

Art.10. Regulament privind stabilirea, incasarea si urmarirea altor taxe locale prevazute in anexa 1, cap VII –anexa nr. 9 la prezenta hotarare

Art.11. Lista facilitatilor fiscale acordate contribuabililor din municipiul Vatra Dornei privind impozitelele si taxele locale in anul fiscal 2016 - anexa nr. 10 la prezenta hotarare

Art.12. Proceduri de acordare a facilitatilor la plata impozitelor si taxelor locale stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – anexa nr. 11 la prezenta hotarare

Art.13. Anexele nr. 1 - 11 fac parte integrantă din prezenta .

           Art.14. La data intrării în vigoare a prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei nr. 205/27.11.2014, nr. 50/26.03.2015, nr.57/26.03.2015 si nr. 90/14.05.2015

Art. 15. Prevederile prezentei se vor aplica începând cu 01.01.2016 şi vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului prin serviciile de specialitate.

            ART.16  Primarul municipiului prin Serviciul venituri,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA

    POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

                        Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.10.2015

Nr.176