ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de beneficii sociale, sub forma de tichete sociale, persoanelor si familiilor fara venituri, cu venituri foarte modeste sau cu nevoi speciale, cu domiciliul in Vatra Dornei

 

                                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                     intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  29 octombrie     2015

 

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.27.556/21.10.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.23.040/17.09.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In baza prevederilor art.32 ,  alin.2 lit.a, e si  h, din OG nr.68/2003  privind serviciile sociale; prevederile art.9 alin.2 art.11 lit. b si e, art.15 alin.3 din Legea nr. 292/2011 – Legea asistentei sociale, coroborate cu cele ale art.36, alin(2) lit.d si alin(6) lit.a) pct.2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1 (1)Se aproba acordarea unor beneficii de asistenta sociala din bugetul local, sub forma de tichete sociale pentru achizitionarea de bunuri(alimente de baza, medicamente, imbracaminte), persoanelor  si familiile cu venituri net pe membru de familie sub nivelul Indicelui Social de Referinta -500 de lei, sau care din motive de sanatate si conditii socio-economice precare nu pot sa-si asigure un nivel minim de trai  si care nu detin bunuri cuprinse in lista bunurilor care exclud de la acordarea ajutorului social, persoanelor cu nevoi speciale care datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, nu au abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale.

(2)Valoarea nominala a tichetelor sociale pentru achizitionarea de bunuri este de 50 lei, acestea acordandu-se in preajma Sarbatorilor de Pasti, Craciun pentru persoanele prevazute la pct.1.

Art.2 Se aproba regulamentul de acordare a tichetelor sociale pentru achizitionarea de bunuri conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Beneficiile de asistenta sociala din bugetul local vor fi acordate pe baza de cerere in limita fondului aprobat.

Art.4  Primarul municipiului  prin Serviciul de Asistenta sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA

    POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

                        Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

29.10.2015

Nr.177