ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XVII-a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a XI-a

 

                                           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                     intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  29 octombrie     2015

 

            Având în vedere expunerea de motive  nr.27.557/21.10.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.27.556/21.10.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  1, 5, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

               Art. 1  Se aprobă cofinanţarea Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XVII -a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a XI-a , care se va desfăşura în data de 12 decembrie, la Liceul Teoretic Ion Luca -Vatra Dornei cu suma de 12.000 lei.

             Art. 2 Suma alocata va fi decontata pe baza documentelor justificative.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia buget-contabilitate şi Liceul teoretic Ion Luca va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  

  PRESEDINTE DE SEDINTA

    POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

                        Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

29.10.2015

Nr.178