ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

          Hotarare

privind  modificarea HCL nr.58/2015 privind „majorarea capitalului social al SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI avand ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, prin aportul în natură al unor bunuri”

 

                                             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                     intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  29 octombrie     2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr.27.660/21.10.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.nr.27.559/21.10.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere HCL nr.112/2010 privind aprobarea delegarii de gestiune in mod direct a Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei  catre S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI  si aprobarea incheierii contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei 

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata si actualizata;

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

Art.1. Se aproba diminuarea capitalului social al S.C. S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI  cu suma de 445.733 lei, reprezentand aportul in natura a Municipiului Vatra Dornei in calitate de unic actionar, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare, cu echipamentul statiei de transfer care face parte  di sistemul public de salubritate  si apartine domeniului public.

            Art.2. Se modifica si se completeaza art. 6, pct 6.1. din anexa nr. 1 la H.C.L nr. 79/2010 privind aprobarea actului constitutiv al societatii comerciale “ Ecologica Vatra Dornei” S.R.L. avand ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, cu modificarile si completarile ulterioare, care va avea urmatorul cuprins:

ART. 6. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII

6.1. Capitalul social total al Societăţii este de  1.602.630 lei, aport integral subscris şi vărsat, constând in aportul in numerar, respectiv 1003 de lei, si aportul in natura, respectiv 1.601.627. lei, al actionarului unic. Capitalul social este divizat în  parti sociale egale de 10 lei fiecare.”

Art. 3 Se imputerniceste Domnul, director Ungureanu Vasile sa reprezinte si sa semneze in mod valabil documentele necesare in vederea operarii modificarilor survenite la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava.

Art.4 Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2015.

Art. 5. Primarul Municipiului, prin Compartimentul juridic  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PRESEDINTE DE SEDINTA

    POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

                           Pt. Secretarul municipiului

     Luminita Luminosu

Vatra Dornei

29.10.2015

Nr.179