ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru  Bazarca Magdalena,

în vederea efectuarii  unui tratament medical

 

                                             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                     intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  29 octombrie     2015

 

Având în vedere expunerea de motive  nr.28.281/27.10.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.28.280/27.10.2015 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. 6 lit. ,,a”, pct. 2,3, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1000 de lei către  Bazarca Magdalena, în vederea efectuarii unui tratament medical.

Art. 2  Suma alocată va fi suportată  din bugetul local, de la capitolul 8 - Asigurari si Asistenta Sociala –Bunuri si servicii- cod indicator 68.02.15.01-57.02.01.

Art. 3 Cheltuielile  vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Directia economica şi serviciul de asistenţă socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

    POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

                           Pt. Secretarul municipiului

     Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

29.10.2015

Nr.180