ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni cu rezultate deosebite obtinute la Campionatele de atletism

 

                                             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                     intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  29 octombrie     2015

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.28.284/27.10.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.28.110/26.10.2015 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”şi alin. (6) lit. ,,a” pct.4,5,6,, precum şi art. 45 alin.(2) lit.(a) si art.115 alin.(1)  lit.(b)din Legea nr. 215/2001  – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1  Se aproba premierea antrenorului si a sportivilor dorneni cu rezultate deosebite obtinute la campionatele de atletism astfel:

Prasneac Cristian antrenor sectia Attletism al CSM- 800 de lei;

            Rusu Dorin Andrei–Campion National 600 de lei

            Mihaescu Claudiu Daniel- Campion National 500 de lei;

             Bularda Gabriel- Vicecampion national 500 de lei;

            Miron Alexandru- Vicecampion national 300 de lei;

            Vantu Paula Alina – Medialiata cu bronz-300 de lei;

           Mihalcea Robert Petru – Vicecampion National – 300 de lei;

           Art. 2 Primarul municipiului, prin Diectia economica,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

   PRESEDINTE DE SEDINTA

    POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

                           Pt. Secretarul municipiului

     Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

29.10.2015

Nr.181