ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea sumelor necesare organizarii a doua spectacole de muzica populara la Sala oglinzilor din cadrul primariei Vatra Dornei cu ocazia Craciunului si a Anului nou

 

                                             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                     intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  29 octombrie     2015

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 5000 de lei pentru organizarea a doua spectacole de muzica populara la Sala oglinzilor din cadrul primariei Vatra Dornei cu ocazia Craciunului si a Anului nou.

           Art. 2  Spectacolele vor fi difuzate pe canalele televiziunii publice.

           Art.3 Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

         Art. 4  Primarul municipiului, prin  Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   PRESEDINTE DE SEDINTA

    POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

                           Pt. Secretarul municipiului

     Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

29.10.2015

Nr.182