ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

 

                         Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

                  Întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 30 octombrie 2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 28577 din 28.10.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr.28576 din 28.10.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;      

În conformitate cu prevederile art.19, alin. din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pentru anul 2013 şi a Legii nr. 871/2003 – privind codul fiscal actualizat;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, conform influenţelor prevăzute în anexa nr. 1  şi anexa nr.2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Se aprobă  modificarea şi completarea Programului  anual de investiţii  -2015, conform anexei nr.3, ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.3  Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                  POPESCU CONSTANTIN

                                                                                                                    

                                                                                Contrasemnează,

                                                                         Secretarul municipiului

                                                                               Luminosu Luminţa

  Vatra Dornei 

  30.10.2015

     Nr.183