ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei contractului nr. 21050 din 30.09.2010 de delegare a gesitunii prin încredinţare directă  a serviciului de salubrizare şi ecologizare   în municipiul Vatra Dornei, către SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

  

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

Intrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.11.2015

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.30503 din 09.11.2015   prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr.30502 din 09.11.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile:   - art.32 alin. 3 şi alin.4  din Legea nr.51/2006  a serviciilor comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.

            - art. 14, alin.2, şi 3 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizarea a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

            - art.39 alin.4, art.36, alin.2, lit.d şi alin6, lit.a, pct.14 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.2 lit.e  şi   art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art. 1. Se aprobă  prelungirea   contractului nr.21050 din 30.09.2010 de delegare a gestiunii prin încredinţare directă a serviciului de salubrizare şi ecologizare  în municipiul Vatra Dornei, încheiat de UAT Vatra Dornei cu SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL, pentru o durată de 2 ani şi 6luni, de la data de 01.10.2015 -  până la data de 31.03.2018.

           Art. 2. Se împuterniceşte domnul Primar al municipiului Vatra Dornei să semneze actul adiţional de prelungire a contractului  nr. 21050 din 30.09.2010.

            Art.3. Se revocă Hotărârea Consiliului Local  nr. 142 din data de 27.08.2015.

            Art.4. Primarul municipiului, prin compartimentul juridic, Direcţia economică şi SCECOLOGICA VATRA DORNEI SRL  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                     COJOCARU NICUŞOR

 

                                                                                                                                

                                                                                                  Contrasemnează

   Vatra Dornei                                                             Secretarul municipiului,

    11.11.2015                                                                           Luminosu Luminiţa

   Nr. 186