ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara   din data de 29.10.2015 si de la sedinta extraordinara din data  10.11.2015 si 11.11.2015

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

Avand in vedere , prevederile art.42 alin. 4 si alin.5 din Legea nr.215/2001 a

administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la

prezentarea de catre secretar, a procesului verbal al sedintei anterioare si supunerii

acestuia aprobarii Consiliului local.

In baza articolului 45 alin.1 din din Legea nr.215/2001 a administratiei publice

locale cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H o t a r a s t e :

 

Art.1 : Se aproba procesul verbal al sedintei Consiliului Local  al Municipiului Vatra Dornei, de la sedinta ordinara   din data de 29.10.2015, procesul verbal de la sedinta extraordinara din data  10.11.2015 si  procesul verbal de la sedinta extraordinara din data de 11.11.2015, conform anexelor nr.1, 2 si 3 la prezenta hotarare.

          Art.2 Primarul prin Secretarul Municipiului, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.187