ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.32200/18.11.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr.32183/18.11.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu prevederile din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Instrucţiunile nr. 2 privind decontarea navetei cadrelor didactice, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art.36, alin. (1), alin. (2) lit. a, şi alin. (6) lit. a, pct.1, şi art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă alocarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare,  prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Sumele vor fi suportate din bugetul local pe baza de documente justificative.

Art.3.- Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin Direcţia Economică şi ordonatorii de credite bugetare ai instituţiilor de învăţământ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.189

 

 

 

ANEXA LA HCL nr.189/26.11.2015

 

 

 

 

 

 

NR CRT

DENUMIREA INSTITUTIEI

Octombrie   2015

Total

 

1

Gradinita cu Program Normal”Casuta Povestilor ”

484

484

2

Scoala gimnaziala nr.2 Vatra Dornei

354

354

3

Liceul tehnologic”Vasile Deac”

928

928

4.

Liceul teoretic”Ion Luca”

600

600

5

Scoala Gimnaziala nr.1

994

994

6.

Gradinita cu Program prelungit „Alba ca Zapada”

62

62

 

TOTAL

3422

3422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       POPESCU CONSTANTIN

 

 

                     Contrasemneaza,

                            Pt. Secretarul municipiului

    Luminita Luminosu