ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea numărului de burse şcolare de care vor beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.32201/18.11.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32185/18.11.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;adresa nr.30.008/05.11.2015 a Liceului teoretic « Ion Luca » ;

            În baza dispoziţiilor Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.82, alin. (1) si (2) din Legea nr.1/20011 a educaţiei naţionale actualizata, coroborate cu art.4 al Cap.I si art.5 al Cap.II din OMECTS nr. 5576/2011

            În temeiul art.36, alin. 2, lit. “b”; art.45, alin. 2, lit. „a”; art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1.(1) Se aprobă  un număr de 31 de burse şcolare pentru anul  scolar 2015-2016 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, după cum urmează:

a)      burse de merit 27 ;

b)      burse de ajutor social -4;

       Art.2 Se aproba cuantumul burselor scolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, astfel:

      a) bursa de merit- 80 lei;

      b) bursa sociala/boala -60 de lei;

      c) bursa de performanta -100 de lei;

      Art.3. Se aprobă  numărul şi tipul de burse pentru fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat  din municipiul Vatra Dornei,  în conformitate cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.

       Art.4.  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi unităţile şcolare,  vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.190