ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii cotei de teren  de ˝ din  nr,cadastral  35273 din CF 35273, respectiv 202 mp teren  aferenta imobilului situat in Str.Alunis, nr.3, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Negoita Nita

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.27.544/21.10.2015  prezentată de 32202/18.11.2015 Primarul municipiului, raportul nr.32186/18.11.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea cotei de teren  de ˝ din suprafata de 404 mp, respectiv suprafata de 202 mp,  identic cu nr.cadastral 35.273  din CF 35.273, aferenta imobilului situat in Str.Alunis nr.3, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Negoita Nita.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 25 de euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

          Art.3 Vanzarea-cumpararea se va face   in momentul prezentarii acceptului notarial al proprietarului apartamentului nr.2.

         Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

               Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.191