ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 

HOTĂRĀRE

privind  aprobarea sumei necesare pentru achizitioanra de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu  ocazia Sarbatorilor de Craciun 2015

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

 Avānd īn vedere expunerea de motive nr.32203/18.11.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32187/18.11.2015  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In baza prevederilor Legii nr.76/2002 a asistentei sociale, coroborate cu cele ale art.36, alin(2) lit.d si alin(6) lit.a) pct.2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1 Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 10.000  lei pentru achizitionarea de tichete sociale ce vor fi atribuite persoanelor cu nevoi sociale, cu ocazia sarbatorilor de Craciun 2015.

Art.2 Se vor acorda 200 de tichete sociale, fiecare in valoare de 50 de lei.

Art..3 Primarul municipiului  prin Serviciul de Asistenta sociala, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

               Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.192