ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de ocupare  a funcţiilor publice, pe anul 2016,  pentru  aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei

 

                                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                            intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

 

Având în vedere: - expunerea de motive nr.32204/18.11.2015 prezentată de primarul municipiului;

- avizul  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.42094/2015;

- raportul compartimentului de specialitate nr.32188/18.11.2015;

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

În temeiul prevederilor: -art.23 alin.1, lit.a – g din Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- cap.III – Ealboarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din administraţia publică locală din Ordinul nr. 7660/2006 – privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

- art.6 lit.a, art.7 şi art.17, alin1 din Hotărârea nr.611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată.

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit.a  şi alin. (3) lit.b, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:        

Art. 1  Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2016, pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2  Primarul municipiului, prin Serviciul Resurse Umane – Salarizare, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

               Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.193