ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării manifestărilor culturale aferente lunii decembrie 2015

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.32205/18.11.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32189/18.11.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20, alin.1, lit.i, din Legea nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

          În temeiul art.36, alin.(2) lit.d şi alin.(6) lit.a, pct.4,5,6, şi art. 45 alin.2, lit.A din Legea nr.215/2001 – a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

         

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă Programul în vederea organizării şi desfăşurării manifestărilor culturale tradiţionale lunii decembrie 2015 – conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

          Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 80.000 de lei, necesară organizării şi desfăşurării manifestărilor specifice lunii decembrie 2015.

          Art.3. Sumele alocate vor fi suportate din bugetul local şi surse atrase.

          Art.4.Primarul municipiului, prin Direcţia economică, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Serviciul de promovare a turismului şi Direcţia de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

               Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.194